Top

Lucia Lodeserto

Le opere

Oltre

La complessità del reale è spesso oltre la nostra comprensione, è difficile superare la soggettività che ne rende parziale la visione. Siamo abituati a pensare di dover raggiungere questo “Oltre” , ma nella sua opera, Lucia Lodeserto, sfrutta la Cecità Bianca, l’imperfezione, le sfocature per esprimerla e renderla fruibile.
La luce è nei limiti.

Beyond

The complexity of reality is often beyond our understanding, it is difficult to overcome the subjectivity that makes it partial.
We are used to thinking that we have to reach this “Beyond”, but in her work, Lucia Lodeserto, exploits White Blindness, imperfection and blur to express it and make it usable.
Light is within the limits.

Përtej

Kompleksiteti i realitetit është shpesh përtej të kuptuarit tonë, është e vështirë të kapërcehet subjektiviteti që e bën atë të pjesshëm. Jemi mësuar të mendojmë se duhet të arrijmë këtë “Përtej”, por në veprën e saj, Lucia Lodeserto, shfrytëzon verbërinë e bardhë,papërsosmërinë, turbullimin për t’a shprehur dhe për ta bërë të përdorshme. Drita është brenda kufijve

Scintilla

Il fenachistoscopio di Lucia Lodeserto rende viva la materia statica, come se un fermo immagine venisse tirato fuori dall’oscurità della nostra memoria e fosse in grado di tornare alla luce, capace di tornare al momento in cui era vita reale. La luce permette, fendendo il buio, di spiegare le ali della falena e, come una rivelazione, ci riporta all’origine. La luce è movimento.

Spark

Lucia Lodeserto’s phenachytoscope brings static matter to life, as if a still picture was pulled out of the darkness of our memory and was able to return to the light, to the moment when it was real life. The light allows, by breaking through the darkness, to spread the moth’s wings and, like an epiphany, it takes us back to the origin.
Light is movement.

Scintilla

Fenakistoskopi i Lucia Lodesertos sjell në jetë materien statike, sikur nga thellsia e memories jon treqhim nje figure statike ne gjendje te kthehet e vertet.
Drita lejon, duke depërtuar në errësirë, të hapi krahët e molës dhe, si një epifanj, na kthen në origjinë.
Drita është lëvizje.

Sponsor