Top

Laurenzia Crescenzo

Le opere

Dritto e Rovescio

Il cambiamento umano non si muove seguendo una direzione lineare. I protagonisti dell’opera di Laurenzia Crescenzo sono coinvolti in una scalata, immobilizzati dall’argilla, e dalla percezione di spinte avverse, eppure ogni fibra muscolare tende a procedere, ognuno nella propria, giusta, direzione. La luce è un percorso.

Right And Reverse

Human change does not move in a linear direction. The main characters of Laurenzia Crescenzo’s work are involved in a climb, paralised by clay and by the perception of adverse thrusts, yet each muscle fiber tends to proceed, each in its own, right, direction.  Light is a path.

E djathta dhe e kundërta

Ndryshimi njerëzor nuk lëviz në një drejtim linear. Protagonistët e veprës së Laurenzia Crescenzo-s janë të përfshirë në një ngjitje, të palëvizur nga balta dhe nga perceptimi i shtytjeve të pafavorshme, megjithatë çdo fije muskulore priret të vazhdojë drejtë secila në drejtimin e vet.  Drita është një rrugë.

Aprir(Si)

Aprirsi è spalancare una finestra verso l’esterno, esporre quello che siamo con le nostre luci e le nostre ombre. Laurenzia Crescenzo, con la sua opera, mostra la necessità di definire nell’ombra la luminosità della propria storia. L’ombra è la parte di noi più inseparabile, come quel bambino che vive nel nostro animo e definisce quello che siamo. La luce è una soglia.

Aprir(Si) – (Open up)

Opening up is opening a window to the outside, exposing what we are with our lights and shadows. Laurenzia Crescenzo, with her work, shows the need to define the brightness of one’s own story in the shadows. The shadow is the most inseparable part of us, like a child who lives in our soul and defines who we are.
Light is a threshold.

Te Hapur

Hapja është hapja e një dritareje nga jashtë, duke ekspozuar atë që jemi me dritat dhe hijet tona. Laurenzia Crescenzo, me punën e saj, tregon nevojën për të përcaktuar shkëlqimin e historisë së dikujt në hije. Hija është pjesa më e pandashme e jona, si ai fëmijë që jeton në shpirtin tonë dhe përcakton se kush jemi.
Drita është një prag.

Sponsor