Top

Giordano Santoro

L'opera

Compossibile

“Compossibili” mostra come la luce non sia dipendente da una sorgente luminosa altera, ogni oggetto può, nelle condizioni ottimali, divenire fonte in grado di illuminare gli altri. Gli oggetti nell’opera di Giordano Santoro hanno la sola caratteristica di poter splendere se lo fanno insieme, senza intervalli di vuoto. La luce è simultaneità.

Compossibili

“Compossibili” shows how light is not dependent on an altered light source, under optimal conditions every object can become a source capable of lighting up the others. The objects in Giordano Santoro’s work have the only characteristic of being able to shine if they do it together, without empty intermissions. Light is simultaneity.

Compossibili

“Compossibili” tregon se si drita nuk varet nga një burim drite i ndryshuar, çdo objekt, në kushte optimale, mund të bëhet një burim i aftë për të ndriçuar të tjerët. Objektet në veprën e Giordano Santoro-s kanë të vetmen karakteristikë qe mund të shkëlqejnë nëse e bëjnë së bashku. Drita është e menjëhershëm.

Sponsor