Top

Felice Tagliaferri

L'opera

Cristo bendato

L’inaspettato è ciò che avviene sotto il velo che copre gli occhi, ci permette di scendere nelle profondità e riemergere dal buio. Trasmettere all’esterno la luce, dopo averla sperimentata nella sua assenza, è la risposta all’oscurità di cui siamo circondati. Il Cristo Bendato di Felice Tagliaferri, privato della sua Onniscienza, con la forza e le debolezze umane, trasmette un messaggio davvero universale: La luce è.

Blindfolded Christ 

The unexpected is what happens under the veil that covers the eyes, which allows us to descend into the depths and emerge from the darkness. Spreading light outside, after having experienced it in its absence, is the answer to the darkness we are surrounded by. The Blindfolded Christ by Felice Tagliaferri, deprived of his omniscience, with human strength and weakness, transmits a truly universal message: Light is.

Krishti me sy të lidhur 

E papritura është ajo që ndodh nën vellon që mbulon sytë, e cila na lejon të zbresim në thellësi dhe të dalim nga errësira. Transmetimi i dritës jashtë, pasi e kemi përjetuar atë në mungesë, është përgjigja ndaj errësirës nga e cila jemi të rrethuar. Krishti me sy të lidhur nga Felice Tagliaferri, i privuar nga gjithëdija e tij, me forcën dhe dobësinë njerëzore, transmeton një mesazh vërtet universal: Drita është.

Sponsor