Top

Cosimo Bellanova

Le opere

Make You Mine

I colori fluorescenti utilizzati nell’opera di Cosimo Bellanova si palesano solo grazie all’utilizzo di una fonte di luce. Alla base del progetto esiste il vuoto cromatico, il buio, nel quale trovano posto i colori, la luce e le infinite percezioni che ne susseguono: la luce nasce dal buio.

Make You Mine

The fluorescent colors used in Cosimo Bellanova’s work are revealed only thanks to the use of a light source. The project is based upon a chromatic void, the darkness, in which the colors, the light and the infinite perceptions that follow from it, find their place: light comes from the darkness.

Make You Mine

Ngjyrat ndricuese të përdorura në punën e Cosimo Bellanova zbulohen vetëm falë përdorimit të një burimi drite. Në bazën e projektit është zbrazëtia kromatike, errësira, në të cilën ngjyrat, drita dhe perceptimet e pafundme që rrjedhin prej tij gjejnë vendin e tyre: drita vjen nga errësira.

Incubo

Gli incubi portano alla luce, pur nel loro esser cupi, le più profonde parti di noi. Nella sua opera, Cosimo Bellanova, ammanta di colori fluorescenti e splendenti la sostanza del suo Incubo e, solo grazie alla luce nera di Wood, lo rende materia sublime. La luce colora l’oscurità.

Nightmare

Even though nightmares are gloomy, they bring to light the deepest parts of us. In his work, Cosimo Bellanova cloaks the substance of his Nightmare in fluorescent and shining colors and, only thanks to Wood’s black light, makes it sublime matter.
Light colours darkness.

Makth

Makthet nxjerrin në dritë, edhe pse janë të errëta, pjesët më të thella të nesh. Në punën e tij, Cosimo Bellanova mbulon substancën e makh-it të tij me ngjyra ndricuese dhe shkëlqyese dhe, vetëm falë dritës së zezë të Wood-it, e bën atë material sublim. Drita ngjyros errësirën.

Sponsor