Top

Angela Consoli

L'opera

I Lumi della Ragione

La verità è scritta ovunque ma solo la luce della ragione può renderla leggibile. I lumi di Angela Consoli sono un inno alle verità sbandierate davanti ai nostri occhi che solo in assenza di buio possono diventare luminose, non solo illuminate come semplici slogan. La luce è verità.

The Lights of Reason

Truth is written everywhere but only the light of reason can make it readable.
Anna Consoli’s lights are a hymn to the truths waved before our eyes that can become bright only in the absence of darkness, not just enlightened as simple slogans. Light is truth.

Dritat e Arsyes

E vërteta shkruhet kudo, por vetëm drita e arsyes mund ta bëjë atë të lexueshme. Dritat e Angela Consolit janë një himn për të vërtetat që valëviten para syve tanë që mund të ndriçohin vetëm në mungesë të errësirës, ​​jo vetëm të ndriçohin si slogane të thjeshta. Drita është e vërteta. 

Sponsor